ReadyPlanet.com
dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletประกาศประกวดราคา
bulletปฏิทินการท่องเที่ยว
bulletข้อมูลการเดินทาง
bulletกิจกรรม
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletกรมพลศึกษา
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
dot
วงการกีฬา
dot
bulletข่าวสารวงการกีฬา
bulletวิเคราะห์กีฬา
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletเว็บจังหวัดกาฬสินธุ์
bulletชมรมไดโนไบด์กาฬสินธุ์
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง 11
bulletทีวีไทย
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletเว็บบอร์ด
ผังองค์กร

   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์

         ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551  อนุมัติในหลักการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกกฏกระทรวง  แบ่งส่วนราชการจัดตั้งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค  และประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เรื่องกำหนดการแบ่งเขต  ท้องที่ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
           เพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงในส่วนภูมิภาคให้ครอบคลุมถึงภาระงานด้านการท่องเที่ยว  กีฬาและนันทนาการ  ทั้งในจังหวัด  และ/หรือกลุ่มจังหวัดจึงได้เปลี่ยนชื่อ "ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด" เป็น "สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด"  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการมีชื่อเรียกว่า "ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด" เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อกระทรวง โดยแบ่งงานภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 2 กลุ่มงาน
                     1.  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
                     2.  กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
                     3.  กลุ่มงานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
           พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกประกาศ  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนดและแบ่งอำนาจหน้าที่ในเขต  ท้องที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  จึงเป็นส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไว้
                     ข้อ 1  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  ได้แก่
                     (15)  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่นให้ตั้งอยู่   ณ  จังหวัดขอนแก่น มีอำนาจหน้าที่ในเขตท้องที่    
4  จังหวัด  คือ
                             (ก)  จังหวัดขอนแก่น                     (ข)  จังหวัดชัยภูมิ
                             (ค)  จังหวัดมหาสารคาม               (ง)  จังหวัดกาฬสินธุ์
                     ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2551  เป็นต้นไป

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
500 ม.15 ถ. กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ต.หลุบ อ. เมือง จ. กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 0-4381-1386 โทรสาร 0-4381-2318