ReadyPlanet.com
dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletประกาศประกวดราคา
bulletปฏิทินการท่องเที่ยว
bulletข้อมูลการเดินทาง
bulletกิจกรรม
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletกรมพลศึกษา
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
dot
วงการกีฬา
dot
bulletข่าวสารวงการกีฬา
bulletวิเคราะห์กีฬา
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletเว็บจังหวัดกาฬสินธุ์
bulletชมรมไดโนไบด์กาฬสินธุ์
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง 11
bulletทีวีไทย
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletเว็บบอร์ด
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

 

 ด้วยแผนพัฒนาการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมระยะที่ 7 (พ.ศ 2535 - 2539 ) ของกรมพลศึกษา
ได้มุ่งเน้นการจัดการศึกษาด้านพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ และการกีฬาทุกระดับ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน
และประชาชนมีสุขภาพสมรรถภาพสมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และมุ่งเน้นการให้การบริการ
 และการให้ความรู้ครอบคลุมทั้งประเทศ ให้รู้จักการออกกำลังกายการเล่นกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
 และพักผ่อนที่ถูกต้องเหมาะสม ให้มีมาตรฐานการเล่นกีฬาสูงขึ้นประกอบกับนโยบายของรัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่21ตุลาคม2536
ได้สนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชน พัฒนาสุขภาพและอนามัย โดยการออกกำลังกายการเล่นกีฬาเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
รวมทั้งเร่งพัฒนามาตรฐานการกีฬาของประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้นซึ่งหากการจัดขยายการพลศึกษาและกีฬาให้ครอบคลุมทั้งใน
ระดับจังหวัดอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ในกลุ่มเป้าหมายของประชาชน เยาวชน ทุกเพพศทุกวัย ทำให้สอดคล้องกับการประชุม
ข้อตกลงที่โรงแรมจอมเทียนพันทยา ในเรื่อง SPORT FOR ALL อันจะเป็นพื้นฐาน แนวความาคิดในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โดยใข้กิจกรรมลูกเสือยุวกาชาดและสารวัตรนักเรียน เป็นขบวนการป้องกันปราบปรามขัดเกลาเยาวชนในอนาคตต่อไป 14 พฤศจิกายน 2537
ได้กำหนดให้จัดตั้งศูนย์พลศึกษาและกีฬา จังหวัดกรมพลศึกษา จึงเห็นสมควรสนองนโยบายให้กว้างขวางขึ้นจึงตั้งองค์กรรองรับ
โดยให้มีศูนย์พลศึกษาและกีฬาขึ้นทั่วประเทศปัจจุบันเป็นสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์Copyright © 2010 All Rights Reserved.
500 ม.15 ถ. กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ต.หลุบ อ. เมือง จ. กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 0-4381-1386 โทรสาร 0-4381-2318