ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletประกาศประกวดราคา
bulletปฏิทินการท่องเที่ยว
bulletข้อมูลการเดินทาง
bulletกิจกรรม
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletกรมพลศึกษา
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
dot
วงการกีฬา
dot
bulletข่าวสารวงการกีฬา
bulletวิเคราะห์กีฬา
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletเว็บจังหวัดกาฬสินธุ์
bulletชมรมไดโนไบด์กาฬสินธุ์
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง 11
bulletทีวีไทย
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletเว็บบอร์ด
กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการตัดสิน การประกวดภาพถ่ายและภาพยนตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

 

 
วันที่  22 สิงหาคม 2560 พิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายและ
ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยว  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ตลาดโรงสี   อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีนายธนูสินธุ์  ไชยศิริ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์
เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และนางสุรัตดาร์  นิลหมื่นไวย์  
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวรายงานในครั้งนี้

 

 
วันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม  2560 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่ายและ
ภาพยนตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยว  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนางสุรัตดาร์  นิลหมื่นไวย์ ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานกรรมการประกวดในครั้งนี้

 

วันที่ 4  พฤษภาคม 2560  เวลา 10.00 น. นายมงคล  อดทน รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิเปิด
โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมฝึกอบรม
มัคคุเทศก์อาสาโดยมีนายเทวัญ  ถนอมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานในครั้งนี้ 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2560 เวลา 05.40 น. นายสุวิทย์  คำดี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์  ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
โครงการส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมกาฬสินธุ์มินิมาราธอน
"การแข่งขันเดิน - วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา" ประจำปี 2560  
ณ พุทธมณฑลแก่งดอนกลาง  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ โดยมี
นายเทวัญ  ถนอมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงาน
การจัดการแข่งขัน ประเภทการแข่งขัน 3 ประเภท ได้แก่ วิ่งฟันรัน 4.20 กม.
วิ่งครอบครัว 4.20 กม. และ วิ่งมินิมาราธอน 10.25 กม.

 


 

ประชาสัมพันธ์การกีฬาและนันทนาการ
ใบสมัคร ระเบียบกีฬานักเรียน นักศึกษา รอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขต
icon

 ใบสมัคร ระเบียบกีฬานักเรียน นักศึกษา รอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขต

กำหนดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา รอบคัดเลือกระดับเขต ณ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 20 - 30 พฤศจิกายน 2560

More...
โปรแกรมการจัดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจาปี พ.ศ. 2560

โปรแกรมการแข่งขันวิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล

More...
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2560

คำสั่งกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560

สนามจัดการแข่งขันและวันที่การแข่งขัน

โปรแกรมการแข่งขัน

โปรแกรมการแข่งขันกรีฑา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์

โปรแกรมการแข่งขันกรีฑา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560

กำหนดการและโปรแกรมการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน

ตารางการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคกีฬาฟุตบอล

ตารางการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม

ตารางการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคกีฬาฟุตซอล

ตารางการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาค ประเภทเซปักตะกร้อ

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล

 ตารางแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

 ประกาศและระเบียบการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2560

ใบสมัคร

ใบแยกประเภทกรีฑา ชาย - หญิง

ใบสมัครส่วนบุคคล

More...

More...
ข่าวประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ประกาศผลประกวดภาพยนตร์สั้นและภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ "วัฒนธรรมวิถีชีวิตไทยอีสาน"

ประกาศผลการตัดสิน การประกวดภาพยนตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2560

ประกาศผลการตัดสิน การประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2560

More...


ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องการขยายเวลารับสมัครประกวดภาพยนต์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ "วัฒนธรรมวิถีชีวิตไทยอีสาน"

  ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องขยายเวลารับสมัครประกวดภาพยนต์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

More...


ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องการประกวดภาพถ่ายและภาพยนต์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ "วัฒนธรรมวิถีชีวิตไทยอีสาน"

* ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องขยายเวลารับสมัครประกวดภาพยนต์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ *

ประกาศจังหวัดเรื่องประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ (ใบสมัครการประกวดภาพถ่าย)

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องประกวดภาพยนต์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ (ใบสมัครการประกวดภาพยนตร์สั้น)

More...สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุื

   แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์

More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
500 ม. 15 ถ. กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ต.หลุบ อ. เมือง จ. กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 0-4381-1386 โทรสาร 0-4381-2318